Office Building
Office Building
Forest Nursery (Tinkilo)
Forest Nursery (Tinkilo)
RD Monitoring
DFCC Meeting

गोरखा जिल्लाको कुल क्षेत्रफल ३६१४.७० वर्ग कि.मी.रहेकोमा वनको कूल क्षेत्रफल १,३२,१२० हेक्टर (Forests and Watershed Profile of Local Level (744) Structure Nepal, Ministry of Forest and Soil Conservation, Kathmandu July, 2017 को तथ्याङ्क अनुसार) रहेको छ, जुन जिल्लाको कूल क्षेत्रफलको ३६.५५ प्रतिशत हुन आउँछ । जिल्लाको कूल वन क्षेत्रलाई वनको किसिमको हिसाबले विभाजन गर्दा वन क्षेत्र (Forest Area) ८२.७२ प्रतिशत (१०९३०० हे.),  अन्य काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्र ((Other Wooded Land) १६.६० प्रतिशत (२१९३३ हे.) र ०.६६ प्रतिशत (८७७ हे.) झाडी बुट्यान क्षेत्रले ढाकेको छ । यस जिल्लामा सामुदायिक तथा कवुलियती वन विकास कार्यक्रम, राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम, बृक्ष सुधार, बृक्षारोपण तथा निजी वन विकास तथा राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरण कोष कार्यक्रम संचालित छन् । यसका साथै सन् २०१५ देखि सन २०१८ सम्मका लागि REDD± Himalayan Project संचालन भएका छन् ।

यस जिल्लाको कार्यनीति तथा कार्यक्रमहरु वन श्रोतको दीगोे व्यवस्थापन तथा वन, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणको माध्यमबाट पर्यापर्यटन बढाउने, सामाजिक समावेशिकरणका आधारमा जनसहभागिता र सरोकारवालाहरुको समानुपातिक पहुँच सुनिश्चित गरी वन श्रोत माथि स्थानीय अपनत्वको भावना विकास गर्ने, वन स्रोतको विकास र व्यवस्थापनबाट स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारी गरीब तथा उपेक्षित समुदायको जीविकोपार्जनमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्य प्राप्तीका लागि गरिएका छन् । समग्र यस जि.व.का. वाट संचालित कार्यक्रमको जोड पारिस्थितिक प्रणाली सन्तुलन राख्ने, समग्रमा वनको उत्पादकत्व बढाउने खालका कृयाकलाप संचालन गर्ने, सा.व.उ.स.परिचालन गरी वन व्यवस्थापन गर्ने, दलित, महिला, जनजाती तथा पिछडिएका वर्गहरु सबैलाई क.व.तथा सा.व.विकासका कार्यक्रमहरुमा समावेश गरी समावेशी ढङ्गले अगामी दिनहरुमा कार्यक्रम संचालन गरी वन.विकास कार्यक्रम मार्पmत स्वःरोजगारको अवसर सृजना गरी गरिबी न्युनीकरणमा टेवा पु¥याउने जस्ता उद्देश्यहरु निर्धारण गरी कार्यक्रमहरु संचालन गरिएका छन् ।